Pam na ddylai gofal iechyd ac addysg gael eu darparu drwy adeiladu cartrefi?

Mae’r cartrefi bellach wedi’u gorffen! Rydym yn hynod falch o’r hyn y mae ein grwpiau a’n tîm wedi’i gyflawni – ein cartrefi cyntaf a adeiladwyd yn ystod cyfnod heriol gyda’r pandemig – a dyna ganlyniad! Mae’r cynllun hwn yn dangos yr hyn sy’n bosibl pan fyddwn yn meiddio breuddwydio a chredu mewn ffordd gyfannol o ddarparu tai.

Rydym yn creu adeiladau ysblennydd sy’n addas ar gyfer y dyfodol – adeiladau sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac allgáu cymdeithasol drwy sut y cânt eu hadeiladu a sut maent yn effeithio ar bobl a’r amgylchedd ehangach wrth eu defnyddio.

Drwy roi cymunedau bregus wrth galon adeiladu eu tai fforddiadwy/cymdeithasol eu hunain, rydym yn darparu gofal iechyd clinigol-ddilys yn ogystal â threchu tlodi trwy gyfrwng adeiladu tai sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Mae ein tai wedi’u hadeiladu gyda deunyddiau naturiol, lleol (Am y tro cyntaf, mae cyplau to wedi’u cynhyrchu o bren Cymreig), ac maen nhw’n “gartrefi fel gorsafoedd pŵer” – maen nhw’n cynhyrchu mwy o drydan nag y maen nhw’n ei ddefnyddio.

Mae ein tai yn gwella cyfleoedd bywyd cymunedau trwy eu hadeiladwaith a’u deiliadaeth trwy fod yn gwbl naturiol, anadlu a diwenwyn. Mae’n bryd cyflawni Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol gyda beiddgarwch a gweledigaeth.

Cynllun cyntaf – safle Pennard gyda Grŵp Tai Coastal

Wedi’i ariannu drwy Raglen Tai Arloesol (IHP) Llywodraeth Cymru, dyma oedd ein cam cyntaf tuag at gymhwyso ein hymagwedd at y sector tai. Wedi’u hadeiladu’n gyfan gwbl allan o bren o Gymru a chan ddefnyddio inswleiddio naturiol, fe wnaethom adeiladu 6 o dai pâr 2 ystafell wely ar gyfer Grŵp Tai Coastal. Fe wnaethom ddechrau ar y safle yn gynnar yn hydref 2020 a chwblhau ym mis Mehefin 2021, gan ddangos bod ein hymagwedd yn ymarferol ac yn raddadwy. Amseroedd cyffrous!

Rydym wedi adeiladu’r cartrefi hyn ar gyfer Grŵp Tai Coastal. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am denantiaeth, cysylltwch â Grŵp Tai Coastal .